Euzophera pinguis

OLIVE PYRALIDAE MOTH

ABICHADO DE LA OLIVA 

Order: Lepidóptero
Family: Pyralidae

    

IN SYNTHESIS…

Download Pest Sheet (PDF)